Przegląd elektryczny

W każdym budynku – mieszkalnym, czy użytkowym najważniejsze jest bezpieczeństwo, które ma on zapewniać. Wszyscy ludzie przebywający w danym obiekcie muszą mieć to zagwarantowane. Jest to możliwe chociażby dzięki regularnemu przeprowadzaniu tam różnorodnych kontroli oraz przeglądów. Najpopularniejsze tego typu działania, przewidywane przez prawo budowlane, to chociażby przeglądy gazowe, budowlane, czy elektryczne. Każde z nich cechują się typowymi dla siebie unormowaniami, odrębną częstotliwością ich wykonywania, czy też innymi działaniami wchodzącymi w ich skład. Sprawdź więc najważniejsze informacje na temat przeglądów elektrycznych!

Przegląd instalacji elektrycznej – jak często trzeba go wykonywać?

Artykuł 62 ustawy Prawo Budowlane, wskazuje, że kontrola instalacji elektrycznej powinna odbywać się mniej więcej co pięć lat. Systematyczne dokonywanie tego typu przeglądów jest obowiązkiem, a niewywiązanie się z niego wiąże się z możliwością poniesienia kary w postaci grzywny. Dlatego też, w momencie, kiedy kończy się ważność wcześniejszego przeglądu, należy umówić się na kolejną kontrolę. Dokonać tego trzeba u profesjonalnej firmy zajmującej się tego typu działalnością, w której pracują osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy dokonywaniu nadzoru nad instalacją elektryczną. Bowiem tylko takie podmioty posiadają uprawnienia do wydawania protokołów stanowiących potwierdzenie dokonania kontroli.

Kto musi zadbać o przeprowadzanie przeglądu elektrycznego?

Przepisy prawa jasno określają również zakres podmiotów, które muszą zadbać o zapewnienie wymaganego stanu technicznego instalacji technicznej w budynkach. Jednym z nich jest chociażby dostawca energii elektrycznej. Jako drugiego można wskazać właściciela lub zarządcę budynku. Trzeci podmiot to użytkownik lokalu. Każda z tych grup osób ma określony zakres uprawnień w tej kwestii. Jedni muszą dbać o układ pomiarowy i rozliczeniowy, inni o stan aparatury rozdzielczej i sterowniczej, a jeszcze inni powinni kontrolować odbiorniki energii elektrycznej, włączniki i wyłączniki, czy też łączniki instalacyjne.

Jakie działania składają się na przegląd elektryczny?

Sprawdzanie instalacji elektrycznej to proces, na który składają się następujące działania:

  • oględziny instalacji elektrycznych – szczególnie jej widocznych części
  • weryfikacja stanu instalacji
  • pomiary kontrolne
  • sprawdzanie sposobów ułożenia przewodów i ich zabezpieczenia
  • weryfikacja ciągłości przewodów elektrycznych
  • sprawdzanie jakości połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji
  • kontrola ochrony przeciwpożarowej
  • sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń odgromowych

Jakie są w tym zakresie obowiązki właściciela budynku?

Właściciel lub zarządca budynku, w którym przeprowadzana jest kontrola instalacji elektrycznej musi pamiętać o swoich obowiązkach w tym zakresie. Jednym z nich jest sprawowanie nadzoru nad kontrolą, jak również uczestnictwo w działaniach z nią związanych. Chociażby takich jak odbiór techniczny instalacji – szczególnie po jej wykonaniu, remoncie, rozbudowie, czy naprawie. Taka osoba musi pamiętać również o sporządzaniu planów okresowych kontroli i napraw instalacji elektrycznej. Na bieżąco musi także monitorować jakość robót konserwacyjnych, których celem jest właściwe funkcjonowanie wszystkich elementów tworzących instalację. Właściciel lub zarządca powinien ponadto prowadzić dokumentację, w której wskazywać będzie terminy i opisy wszystkich kontroli oraz prac naprawczych. Taka osoba musi również interweniować w momencie, gdy w zarządzanym przez nią budynku dochodzi do awarii czy uszkodzeń instalacji elektrycznej. Trzeba także wspomnieć, że szereg obowiązków spoczywa jednocześnie na osobie wynajmującej dany lokal mieszkalny czy użytkowy. Przede wszystkim, w momencie gdy właściciel lub zarządca budynku musi wypełniać swoje obowiązki, musi ona udostępnić mu zajmowany przez siebie lokal. Taki podmiot powinien także informować zarządcę budynku o powstałych awariach i uszkodzeniach sieci elektrycznej. Użytkując na co dzień instalację elektryczną, lokator, musi dbać o użytkowanie jej w bezpieczny sposób, zgodny z podstawowymi zasadami w tym zakresie. Jeśli w protokole pokontrolnym zostaną wskazane jakieś zalecenia co do dalszego użytkowania instalacji elektrycznej, taka osoba również musi się do nich stosować.

Podsumowanie

Samo przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej jest jednak dopiero początkiem. Kolejne kroki należą bowiem do właściciela lub zarządcy danego budynku. Jest on zobowiązany do naprawy usterek, czy uszkodzeń, jakie zostaną wskazane w protokole. Zlekceważenie tych wskazówek to nie tylko igranie z losem i narażanie się na niebezpieczeństwo, ale również ryzyko poniesienia kary finansowej z tym związanej. Sam protokół z kontroli jest bardzo ważnym dokumentem. Nie tylko jest źródłem informacji na temat funkcjonowania instalacji, ale jest także gwarancją wypłacenia odszkodowania u ubezpieczyciela. Jeśli w razie jakiegoś wypadku, właściciel nieruchomości nie przedstawi takiego potwierdzenia, środki finansowe mogą nie zostać mu wypłacone.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: przegląd elektryczny Warszawa